SAEZ.LAW SLU non presta os seguintes servizos por conta de terceiros:

  • Constituír sociedades ou outras persoas xurídicas.
  • Facilitar un domicilio social ou unha dirección comercial, postal, administrativa e outros servizos afíns a unha sociedade, unha asociación ou calquera outro instrumento ou persoa xurídicos.

SAEZ.LAW SLU limítase ao asesoramento para a constitución da Sociedades en España por conta e risco do cliente.